Y mae Addoldai Cymru, [ Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru] yn ceisio apwyntio Trysorydd i fod yn aelod o’r Bwrdd. Prif ddyletswydd y Trysorydd yw cynnal trosolwg ar gyllid a phrosesau ariannol yr Ymddiriedolaeth trwy gydweithio’n agos gyda’r Staff, a chyfrannu’n gadarnhaol at gyfarfodydd y Bwrdd.

Cynhelir rhwng pedwar ac wyth cyfarfod Bwrdd y flwyddyn mewn lleoliadau cyfleus ar draws Cymru.  Ad-delir unrhyw gostau perthnasol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mehefin 30ain 2017

Bwriedir gwahodd ymgeiswyr i swyddfa’r Ymddiriedolaeth yn Nhondu ar gyfer eu cyfweld mor fuan â phosib ar ôl y dyddiad cau.   Os oes gennych ddiddordeb yng ngwaith yr Ymddiriedolaeth, ac am ein cynorthwyo mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni.

Am fwy o fanylion am y cyfle uchod, cysylltwch â Swyddog Gweinyddol yr Ymddiriedolaeth, Tanya Jenkins ar [email protected] neu (01656) 728400.

Rhagor o fanylion: Trysorydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr Mawrth 2017

Elusen genedlaethol yw Addoldai Cymru a sefydlwyd i warchod enghreifftiau eithriadol o addoldai Anghydfurfiol yng Nghymru a ddaeth yn ddianghenraid, i hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o dreftadaeth Anghydffurfiaeth Cymru, a darparu cefnogaeth i gynulleidfaoedd adeiladau’r capeli hynny sy’n dal i fodoli.