Daeth oddeutu 40 o bobl ynghyd i’r Hen Dŷ Cwrdd ddydd Sadwrn diwethaf rhwng hanner dydd a 4 o’r gloch i fwynhau te hufen blasus iawn yn y capel. Diolch i’r tywydd braf yn hwyrach yn y prynhawn, cafwyd cyfle i fwynhau’r brechdanau, sgonau jam a hufen a’r teisennau yn llygad yr haul. Croesawyd y mynychwyr yn gynnes iawn i’r capel ei hun i weld arddangosfa posteri, lluniau, llyfrau ac arteffactau yn ymwneud â hanes yr Achos a’r adeilad – y cwbl o dan olau llachar goleuadau mewnol newydd y capel, a osodwyd o ganlyniad i grant a dderbyniwyd gan Gronfa Grantiau Bychain Pen y Cymoedd. Cafwyd cyfle hefyd i ddysgu am weledigaeth Addoldai Cymru am ddyfodol y capel fel Canolfan Dreftadaeth a Diwylliant, a bwrw golwg ar gynlluniau’r pensaer. Roedd yn dda gweld nifer o gefnogwyr ffyddlon Addoldai Cymru – yn ogystal â sawl aelod o’r gymuned leol a fanteisiodd ar y cyfle i ymweld â’r capel am y tro cyntaf. Janette Leonard o Aberdâr ei hun oedd yn gyfrifol am baratoi’r danteithion – a derbyniwyd yr ychydig dros ben yn llawen gan breswylwyr y ganolfan leol ar gyfer pobl ifanc ddigartref.