Ein Hymddiriedolwyr

Fel elusen, fe’n llywodraethir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr. Mae’r Ymddiriedolaeth yn dibynnu’n drwm ar gyfraniad ein hwyth Ymddiriedolwr, sy’n rhoi oriau lawer o’u hamser yn wirfoddol i gefnogi’n gwaith. Daw’r Ymddiriedolwyr o gefndiroedd amrywiol ac o sawl rhan o Gymru.

WP_20160724_18_11_41_ProDavid Lloyd: Cadeirydd

Graddiodd yng Nghaergrawnt Cambridge, MA mewn Economeg. Cyfreithiwr (wedi ymddeol) cyn bartner yn Linklaters, Llundain, Pennaeth yr Adran Eiddo Tiriog. Cyn aelod o’r bwrdd ac ymddiriedolwyr Prifysgol Fetropolitan Llundain. Ymddiriedolwr cyfredol Abbeyfield North Downs Society Limited. Cyn Ysgrifennydd Henaduriaeth Llundain, Eglwys Bresbyteraidd Cymru,. Aelod a Blaenor yng Nghapel Unedig De Llundain, Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Penodwyd 2013.

 

Neil-Sumner-e1418314156670-150x150Neil Sumner: Is-Gadeirydd

(Is-gadeirydd) Pensaer a chynllunydd trefol siartredig wedi ymddeol. Cyn Bennaeth Cadwraeth a Pholisi Amgylcheddol yn Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont ar Ogwr. Cyn gadeirydd cangen Cymru Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol (IHBC). Cyn aelod o Grŵp Amgylchedd Hanesyddol, Llywodraeth Cymru. Aelod o weithgor Cadw ar gapeli dianghenraid yn 1996. Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth 2001 – 08. Penodwyd 1999.

 

 

ho-150x150D Huw Owen

Cyn Geidwad Darluniau a Mapiau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Cadeirydd yr Adran Geisiadau a Bwrdd y Ddarlith Davies, Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Aelod o Bwyllgor Gwaith Capel, Cymdeithas Treftadaeth y Capeli. Mae ei lyfr Capeli Cymru (2005) yn bwrw golwg dros gant a mwy o gapeli Anghydffurfiol Cymru, a chyhoeddwyd ei lyfr Chapels of Wales (yn Saesneg) yn 2012. Penodwyd 1999.

 

Gerallt copyGerallt Nash

Graddiodd o Ysgol Bensaernïaeth Cymru. Newydd ymddeol o fod yn Uwch Guradur Adeiladau Hanesyddol yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan. Un o sylfaenwyr ac Ysgrifennydd cyntaf CAPEL: Cymdeithas Treftadaeth y Capeli. Gymrawd Cymdeithas yr Hynafiaethwyr. Blaenor ac aelod yng Nghapel MC Salem, Treganna, Caerdydd. Penodwyd 2012.

 

rob_scourfield (2) copyRobert Scourfield

Swyddog Cadwraeth Adeiladu gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Aelod o Bwyllgor Cynghori’r Esgobaeth, Tyddewi ac o Bwyllgor Cynghori Adeiladwaith Cadeirlan Tyddewi. Aelod o Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol (IHBC). Awdur (ar y cyd) cyfrol o gyfres Adeiladau Cymru Pevsner ar Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, ac awdur cyfrol ddiwygiedig Powys, ac awdur lleol. Gymrawd Cymdeithas yr Hynafiaethwyr. Trysorydd Capel M.C. Burnett’s Hill, Martletwy a Diacon yn Pisgah, Capel y Bedyddwyr, Cei Cresswell. Penodwyd 2004.

 

Stephen Hughes

Stephen Hughes, B.A., M.Phil., F.R.Hist.S., F.S.A. Ysgrifennydd y Cyngor Rhyngwladol dros Warchod Treftadaeth Ddiwydiannol (TICCIH), Is-lywydd Cyngor Rhyngwladol Henebion a Safleoedd Hanesyddol y Ddeyrnas Unedig (ICOMOS-UK) a Chyn-gyfarwyddwr Prosiectau Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae’n cyflawni gwaith ar ran Canolfan Treftadaeth y Byd sy’n rhan o ICOMOS, ac wedi eistedd ar Banel Treftadaeth y Byd ICOMOS yn 2009 a 2014 – 2015. Yn ogystal â hyn, mae Stephen wedi cynrychioli ICOMOS a TICCIH yn Tsieina ac hefyd wedi cynrychioli TICCIH ac UNESCO mewn Cyfarfodydd Arbenigwyr ar gamlesi, Henebion Technegol a’r Ugeinfed Ganrif. Mae’n aelod o Fyrddau Golygyddol yr ‘Industrial Archaeology Review & Patrimoine de l’Industrie. Penodwyd 2015.

David Glennerster – Trysorydd (heb fod yn Ymddiriedolwr)

Mae David yn Syrfëwr Meintiau Siartredig wedi ymddeol, ac yn gyn Gyfarwyddwr Rheoli y Wheeler Group Consultancy. Mae e’n Aelod ac yn gyn Gadeirydd RICS Gorllewin Cymru ac yn Drysorydd Marchnadoedd Cefn Gwlad yn Sir Benfro.

Bu David yn Ymddiriedolwr ac yn Drysorydd yr Ymddiriedolaeth am 15 mlynedd ers ei sefydlu, o 1999 tan 2013, pan adawodd i ddilyn ei ddiddordebau eraill o amgylch Sir Benfro.