Ein Hymddiriedolwyr

Fel elusen, fe’n llywodraethir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr. Mae’r Ymddiriedolaeth yn dibynnu’n drwm ar gyfraniad ein chwech Ymddiriedolwr, sy’n rhoi oriau lawer o’u hamser yn wirfoddol i gefnogi’n gwaith. Daw’r Ymddiriedolwyr o gefndiroedd amrywiol ac o sawl rhan o Gymru.

rob_scourfield (2) copyRobert Scourfield- Cadeirydd

Swyddog Cadwraeth Adeiladu gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Aelod o Bwyllgor Cynghori’r Esgobaeth, Tyddewi ac o Bwyllgor Cynghori Adeiladwaith Cadeirlan Tyddewi. Aelod o Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol (IHBC). Awdur (ar y cyd) cyfrol o gyfres Adeiladau Cymru Pevsner ar Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, ac awdur cyfrol ddiwygiedig Powys, ac awdur lleol. Gymrawd Cymdeithas yr Hynafiaethwyr. Trysorydd Capel M.C. Burnett’s Hill, Martletwy a Diacon yn Pisgah, Capel y Bedyddwyr, Cei Cresswell. Penodwyd 2004.

Neil-Sumner-e1418314156670-150x150Neil Sumner: Dirprwy Gadeirydd

(Is-gadeirydd) Pensaer a chynllunydd trefol siartredig wedi ymddeol. B.Arch. (Hons), Diploma mewn Cadwraeth Bensaernïol, M.A. mewn Astudiaethau Hanesyddol. Cyn- bennaeth Cadwraeth a Pholisi Amgylcheddol gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Penybont ar Ogwr a Phensaer Cadwraeth gyda Chyngor Sirol Morgannwg Ganol. Aelod llawn wedi ymddeol o Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol (IHBC), a Chyn-gadeirydd cangen Cymru. Cyn aelod o Grŵp Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru. Aelod o weithgor Cadw ar gapeli dianghenraid 1994- 1996. Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth 2001 – 08. Penodwyd 1999.

WP_20160724_18_11_41_Pro

David Lloyd

Graddiodd yng Nghaergrawnt Cambridge, MA mewn Economeg. Cyfreithiwr (wedi ymddeol) cyn bartner yn Linklaters, Llundain, Pennaeth yr Adran Eiddo Tiriog. Cyn aelod o’r bwrdd ac ymddiriedolwyr Prifysgol Fetropolitan Llundain. Ymddiriedolwr cyfredol Abbeyfield North Downs Society Limited. Cyn Ysgrifennydd Henaduriaeth Llundain, Eglwys Bresbyteraidd Cymru,. Aelod a Blaenor yng Nghapel Unedig De Llundain, Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Penodwyd 2013. Cadeirydd Addoldai Cymru 2015 – 2019.

ho-150x150D Huw Owen

Cyn Geidwad Darluniau a Mapiau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Cadeirydd yr Adran Geisiadau a Bwrdd y Ddarlith Davies, Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Aelod o Bwyllgor Gwaith Capel, Cymdeithas Treftadaeth y Capeli. Mae ei lyfr Capeli Cymru (2005) yn bwrw golwg dros gant a mwy o gapeli Anghydffurfiol Cymru, a chyhoeddwyd ei lyfr Chapels of Wales (yn Saesneg) yn 2012. Penodwyd 1999.

Gerallt Nash

Graddiodd o Ysgol Bensaernïaeth Cymru. Newydd ymddeol o fod yn Uwch Guradur Adeiladau Hanesyddol yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan. Un o sylfaenwyr ac Ysgrifennydd cyntaf CAPEL: Cymdeithas Treftadaeth y Capeli. Gymrawd Cymdeithas yr Hynafiaethwyr. Blaenor ac aelod yng Nghapel MC Salem, Treganna, Caerdydd. Penodwyd 2012.

Elaine Davey

Cymhwysodd Elaine yn wreiddiol fel syrfëwr adeiladau, gan weithio i’r Percy Thomas Partnership. Yn ddiweddarach, bu’n arolygu gwaith adnewyddu adeiladau yn Mayfair, Llundain. Tra bod ei dau fab yn ifanc, parhaodd i gynnal ei diddordeb yn yr amgylchfyd adeiledig trwy astudio ar gyfer gradd anrhydedd yn hanes celf a phensaernïaeth. Enillodd radd PhD Prifysgol Caerdydd am ei thraethawd ar sut y cyfrannodd y Percy Thomas Partnership i’r gwaith o ‘adeiladu’r’ Gymru drefol gyfoes.
Mae wedi bod yn swyddog i amryw o gymdeithasau etifeddiaeth, yn cynnwys cadeirio’r grŵp Victorian Society Wales er 2000, ac yn Gadeirydd NADFAS Gorllewin Mercia. Mae wedi bod yn ymddiredolwr gweithredol ac yn swyddog ers tro gyda’r Ruperra Castle Preservation Trust, y Ruperra Conservation Trust, Cymdeithas Ddinesig Caerdydd, Cwrt Insole ac Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru. Mae Elaine hefyd yn cyfrannu at waith Cymdeithasau Amwynder Grŵp Treftadaeth Cymru yn ogystal â mentrau treftadaeth eraill ac yn gweithio i gwmni Taliesin Conservation fel llysgennad cadwraeth wrth gefn.

David Glennerster – Trysorydd (heb fod yn Ymddiriedolwr)

Mae David yn Syrfëwr Meintiau Siartredig wedi ymddeol, ac yn gyn Gyfarwyddwr Rheoli y Wheeler Group Consultancy. Mae e’n Aelod ac yn gyn Gadeirydd RICS Gorllewin Cymru ac yn Drysorydd Marchnadoedd Cefn Gwlad yn Sir Benfro.

Bu David yn Ymddiriedolwr ac yn Drysorydd yr Ymddiriedolaeth am 14 mlynedd ers ei sefydlu, o 1999 tan 2013, pan adawodd i ddilyn ei ddiddordebau eraill o amgylch Sir Benfro.