Ein Cyllid

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth ym 1999 ar alwad Cadw, asiantaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, i gymryd i’w gofal rai o’r enghreifftiau gorau o addoldai gwag nad oeddent yn eiddo i’r Eglwys yng Nghymru, er budd cymunedau lleol a’r cenedlaethau i ddod. Mae ganddi rôl genedlaethol o ran hybu dealltwriaeth, gwerthfawrogiad a mwynhad o dreftadaeth addoldai Cymru. Caiff yr Ymddiriedolaeth gymorth grant o sawl ffynhonnell gan gynnwys Cadw, adrannau eraill yn Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig, ambell awdurdod lleol, a nifer o gyrff ac ymddiriedolaethau sy’n cynnig grantiau, yn ogystal â rhoddion gan fusnesau ac unigolion preifat.
Ar ben hynny, ariennir prosiectau mawr sydd ar y gweill ar hyn o bryd gan Croeso Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Ers y cychwyn, mae’r Ymddiriedolaeth wedi cael grant blynyddol oddi wrth Cadw tuag at ei chostau rhedeg, yn cynnwys yswiriant a chynhaliaeth sylfaenol ein portffolio o adeiladau. Ond nid yw hynny’n ddigon i dalu am yr hyn sydd angen ei wneud. Mae haelioni ein cefnogwyr yn bwysicach nag erioed!