Amdanom ni

Elusen yw Addoldai Cymru a sefydlwyd i gymryd meddiant ar ddetholiad o gapeli gwag sydd o arwyddocâd hanesyddol a/neu bensaernïol yn hanes codi capeli ac Anghydffurfiaeth yng Nghymru ac sy’n werthfawr i’w cymunedau lleol. Ein nod yw gwarchod a datblygu nifer fach o adeiladau capeli Cymru mewn modd sensitif, ac ar hyn o bryd rydym yn berchen ar chwe chapel o enwadau amrywiol ar hyd a lled Cymru. Rheolir yr elusen gan dîm bach o staff ac ymddiriedolwyr ac mae eu gweledigaeth hwy’n dibynnu ar ewyllys da cymunedau lleol a chyrff sydd â diddordeb. Ein nod yw adrodd hanes capeli Cymru o’u dechreuadau di-nod i’w sefyllfa bresennol lle cânt eu disgrifio fel “pensaernïaeth genedlaethol Cymru”, a chreu etifeddiaeth bwysig er budd y cenedlaethau a ddaw.

Mae arnom angen eich cefnogaeth!

Rydym wedi derbyn i’n meddiant wyth o gapeli dianghenraid o enwadau amrywiol ar hyd a lled Cymru sydd angen gwaith atgyweirio sylweddol. Rydym yn parhau i weithio i sicrhau’r cyllid sydd ei angen ar gyfer atgyweirio a datblygu pob un o’n hadeiladau ac i nodi defnydd newydd, gan eu dychwelyd i galon ddiwylliannol eu cymunedau.  Rydym yn dibynnu ar ewyllys da pobl leol er mwyn cyflawni ein hamcanion. Rydym angen eich help, nid yn unig wrth geisio sicrhau’r cyllid angenrheidiol a dod o hyd i ddefnyddiau newydd, ond i adrodd hanes yr adeiladau rhyfeddol hyn.

Os nad ydych wedi’i wneud eisoes, ymunwch â Chyfeillion Addoldai Cymru. Bydd eich tanysgrifiad yn rhoi cyfraniad bach ond defnyddiol iawn a ddefnyddir i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth. Mae aelodaeth yn agored i bawb ac yn costio £10 y flwyddyn.

 

Oes gennych chi un o’n Capeli ni yn eich ardal chi?

Os cefnogwch ein gwaith trwy gyfranogi, byddwch yn cydweithio â gwirfoddolwyr eraill, Ymddiriedolwyr a staff i greu amgylchedd cyfeillgar i ymwelwyr, gofalu am ein capeli a chefnogi’r defnydd o’n hadeiladau er budd y gymuned leol. Cynhaliwn ddigwyddiadau amrywiol yn ein hadeiladau a chroesawn unrhyw gymorth yn y gwaith isod:

Dal allweddi

Eiriolwyr cymunedol

Cynnal a chadw/glanhau/gofalu

Cynnal tiroedd

Cefnogi digwyddiadau/ymgynghori

Codi arian

Marchnata/cysylltiadau cyhoeddus