Rhoddion

Rhoddion Cyffredinol

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cael cymhorthdal gan Cadw, adran amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, i gynnal rhan sylweddol o’i chostau rhedeg o ddydd i ddydd. Am fwy o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth cysylltwch â ni. Byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Fodd bynnag, ar gyfer rhaglenni cynnal a chadw ac adfer ein hadeiladau i gyd rydym yn dibynnu ar gefnogaeth ceisiadau grant amrywiol a chefnogaeth ein cyfeillion a rhoddion. Gwerthfawrogir pob cyfraniad!

Gellir rhoi rhodd, fach neu fawr, yn unol â’ch dymuniadau naill ai tuag at ein gwaith mewn adeilad penodol, neu at waith cyffredinol yr Ymddiriedolaeth.

Rhoi Rhodd

Gallwch roi drwy anfon siec, drwy archeb sefydlog, neu’n uniongyrchol i’n cyfrif banc HSBC 40-16-02 31518097 (rhowch gyfeirnod fel y gallwn adnabod eich rhodd)

Ychwanegwch Gymorth Rhodd at eich Rhodd.

Os ydych yn talu treth incwm yn y Deyrnas Unedig gallwn hawlio 25% ychwanegol o werth eich rhodd oddi wrth Gyllid a Thollau EM, heb ddim cost i chi.

Gwefan rhoi i elusen

Y ffordd symlaf i roi yw trwy un o’r gwefannau elusennol canlynol (byddant yn casglu’r Rhodd Cymorth ar ein rhan, sy’n help!): Yr orau gennym ni yw gwefan BT MyDonate  – sef gwasanaeth ar-lein rhad ac am ddim gan BT sy’n caniatáu inni godi arian heb godi dim comisiwn. Gallwch ddod o hyd inni hefyd yn everyclick.

Donate to us through BT MyDonate


Gallwch gyfrannu ar-lein drwy PayPal:
Give as You Live!

Ffordd arall ddi-boen o “roi wrth fyw” (h.y. rhoi heb ddim cost i chi) yw ymuno â “Give as You Live”. Os ydych yn siopa ar-lein drwy wefan “Give As You Live” (neu drwy’r ategyn porwr) cewch fynediad i dros 3,000 o siopau ar-lein sy’n cymryd rhan yn y cynllun, llawer ohonynt yn gyfarwydd ichi’n barod… mae’r dewis yn enfawr. Dan y cynllun, pryd bynnag y prynwch rywbeth ar-lein bydd y manwerthwr yn rhoi rhodd – gallai fod hyd at 6% – i’ch elusen enwebedig, swm a fyddai fel arall yn cael ei dalu fel ffi i wefan neu gwmni marchnata. Mae hyn yn digwydd yn awtomatig heb ddim cost i chi, a gellir ychwanegu Rhodd Cymorth yn awtomatig hefyd! Anhygoel! Gallwch ymuno yn
www.giveasyoulive.com

Cymynrodd

Ystyriwch dreftadaeth grefyddol adeiledig cymru pan wnewch eich ewyllys

Dim ond canran fach iawn o gefnogwyr elusennau sy’n gadael rhodd yn eu hewyllys. Os ydych yn bwriadu ysgrifennu neu adolygu eich ewyllys cyn hir, ar ôl gofalu am eich teulu a’ch ffrindiau a fyddech chi mor garedig ag ystyried gadael cymynrodd i ni i’n helpu i ofalu am ein casgliad o addoldai hanesyddol Cymru? Gallwch drafod hyn gyda’ch cyfreithiwr neu’n gyfrinachol gyda Rheolwr yr Ymddiriedolaeth.