Bethania – gwaith hyd yma

Ymgymerwyd â rhaglen waith gan Addoldai Cymru yn 2007 i geisio diogelu a sefydlogi’r adeilad ac atal ei gyflwr rhag dirywio. Gwnaed gwaith atgyweirio ar y to, y landeri a’r gwaith plwm a’r pediment blaen, i geisio atal dŵr rhag mynd i mewn i’r adeilad, a gosodwyd griliau ychwanegol a haenau polycarbonad i warchod y ffenestri a gwneud yr adeilad yn fwy diogel. Costiodd y gwaith hwn £48,000, dan oruchwyliaeth y penseiri Acanthus Holden, a Stafford Construction Ltd oedd y contractwr. Daeth yr arian oddi wrth Cadw, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (yn cynnwys Grant Gwella Tref a Chronfa’r Degwm) a Chynllun Grantiau Addoldai Rhestredig. Fodd bynnag, dim ond crafu’r wyneb o’r hyn sydd ei angen ym Methania a wna’r gwaith hwn – amcangyfrifir y byddai’r prif waith atgyweirio angenrheidiol i adeiladwaith hanesyddol y capel yn costio dros £1,000,000.
Mae pla cyndyn iawn o lysiau’r dial neu ganclwm Japan (Fallopia Japonica) ym mynwent y capel sy’n galw am sylw cyson.
Cyflwynwyd sawl cais ariannu mawr ar gyfer gwaith atgyweirio ym Methania, gan gynnwys tri chais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Arweiniwyd y gwaith gan Christine Moore, Swyddog Datblygu’r Ymddiriedolaeth, ac Alwyn Jones o Benseiri Alwyn Jones. Ond mae pob cais mawr wedi methu hyd yn hyn.

Ar hyn o bryd ceisir arian ar gyfer gwaith trwsio i gynnal yr adeilad fel y mae, gan gynnwys trin ymosodiad pydredd sych sylweddol, er mwyn atal neu arafu’r dirywiad yn ei gyflwr.
Defnyddir casgliad sylweddol o ddogfennau ac arteffactau’n dyddio o 1908 ynghyd â gwybodaeth ac atgofion a gafwyd oddi wrth aelodau’r gynulleidfa sy’n dal yn fyw, i ddehongli hanes Bethania ac Anghydffurfiaeth yng Nghwm Llynfi.

Gwaith Atgyweirio 2017 – 2018

Buom yn llwyddiannus yn ein ceisiadau am grantiau gan The Pilgrim Trust, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw a’r Cynllun Grant Mannau Addoldai Rhestredig ac o ganlyniad cyflawnwyd gwaith ar brif do’r capel a’r pediment.

Costiodd y gwaith hwn £152,000 dan oruchwyliaeth y penseiri Alwyn Jones,  a David Siggery  Ltd oedd y contractwr.

 

 

 

 

 

Animeiddio