Cadw cofnod

Bydd llyfr lòg yn gymorth ichi drefnu a chofnodi gwybodaeth ddefnyddiol am eich adeilad. Mae’n gofnod unigryw a fydd yn tyfu gydag amser i roi darlun ichi o sut mae eich adeilad yn dod yn ei flaen. Gall eich helpu i flaenoriaethu gweithiau cynnal a chadw ac atgyweirio, ac mae’n arf amhrisiadwy pan geir argyfwng.
Mae’n werth cadw llyfr lòg hyd yn oed ar gyfer yr adeilad lleiaf, ond bydd yn arbennig o werthfawr mewn adeiladau mwy lle mae’r sawl sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’n debygol o newid o bryd i’w gilydd. Gall cofnodi perfformiad hirdymor defnyddiau a ddefnyddiwyd mewn gwaith trwsio blaenorol, er enghraifft, eich helpu i osgoi gwneud camgymeriadau a allai fod yn gostus pan fydd angen gwaith pellach.
Hwyrach yr dewiswch gadw eich llyfr lòg ar bapur mewn ffeil neu ei gadw ar eich cyfrifiadur, ond pa bynnag ddull a ddefnyddiwch, dylai’r wybodaeth sylfaenol gynnwys:

 • cynlluniau o’r adeilad os yw’r rhain ar gael;
 • manylion y math o wasanaethau a’u lleoliad, er enghraifft, lleoliad y prif dapiau dŵr a nwy;
 • enwau hanfodol a manylion cysylltu, yn cynnwys llinellau cymorth brys, cwmnïau cyfleustodau ac yswiriant, a chrefftwyr lleol, fel plymwyr a gwydrwyr;
 • ffotograffau o’r adeilad;
 • copi o ddisgrifiad rhestru’r adeilad, os yn berthnasol;
 • manylion unrhyw warantau; a
 • copïau o lawlyfrau cyfarwyddiadau.

Dros amser, dylech ychwanegu:

 • • cynlluniau cynnal a chadw wedi’u cwblhau a ffotograffau ategol;
 • • cofnodion unrhyw waith a wnaed, yn cynnwys enw’r contractwr, dyddiad cwblhau a chost;
 • • manylion nwyddau a ddefnyddiwyd, fel mathau a lliwiau paent; a
 • • darlleniadau’r mesurydd i’ch helpu i gadw llygad ar ddefnydd ynni a dŵr.