Dewis Contractiwr

Peiriannydd adeiladu

Os ydych wedi canfod problem a allai effeithio ar gadernid adeileddol eich adeilad, fel symudiad mewn wal neu yn adeiladwaith y to, efallai y bydd angen ichi ofyn cyngor peiriannydd adeiladu. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd eich pensaer neu’ch syrfëwr yn gallu argymell rhywun sydd â phrofiad addas mewn cadwraeth. Eto, dylai’r swyddog cadwraeth yn eich adran gynllunio lleol allu helpu. Fel arall, cysylltwch â’r Sefydliad Peirianwyr Adeiladu (IStructE) am fanylion cyswllt peirianwyr addas.

Adeiladwyr a chrefftwyr

Yn anffodus, nid oes gan y rhan fwyaf o adeiladwyr brofiad o weithio gyda deunyddiau a thechnegau adeiladu traddodiadol, ac nid yw dulliau modern fel arfer yn addas ar gyfer adeiladau hanesyddol. Yn wir, gall cyflwyno deunyddiau amhriodol achosi llawer mwy o ddifrod a chostio llawer mwy i’w gywiro na’r broblem wreiddiol y bwriadwyd ei datrys. Mae’n hanfodol felly eich bod yn dewis adeiladwr neu grefftwr sydd â’r sgiliau a’r wybodaeth briodol ar gyfer y gwaith mewn llaw. Mae’n hanfodol hefyd canfod rhywun sy’n deall egwyddorion cadwraeth adeiladau ac mai dim ond yr hyn sy’n angenrheidiol a gaiff ei wneud. Er enghraifft, dylai ffenestri gael eu trwsio lle bynnag y bo modd yn hytrach na chael rhai newydd.

Ceisiwch ddewis contractwr rydych yn gwybod am ei waith ac yn ymddiried ynddo. Yn ddelfrydol, dylai’r adeiladwr neu grefftwr allu dangos tystiolaeth y gall wneud y gwaith angenrheidiol, a gall hynny gynnwys bod â Cherdyn Sgiliau Treftadaeth. Mae manylion y cynllun cerdyn i’w cael ar wefan y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, dylai eich pensaer neu’ch syrfëwr, neu swyddog cadwraeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol allu awgrymu rhywun addas.

Cymorth pellach

Os oes arnoch angen cymorth pellach i ddod o hyd i gontractwr:

  • Ffoniwch Linell Gyngor Technegol (020 7456 0916) y Gymdeithas Gwarchod Adeiladau Hynafol (SPAB) ar ddyddiau’r wythnos rhwng 9:30am a 12:30pm. Gall staff y llinell gyngor ateb cwestiynau a rhoi cyngor am broblemau penodol gyda chynnal a chadw neu atgyweirio, ac efallai y gallent awgrymu contractwyr addas yn eich ardal neu’n agos.
  • Cysylltwch â’r sefydliad proffesiynol neu fasnachperthnasol. Mae gan lawer ohonynt gyfeiriaduron defnyddiol y gallwch fynd atynt ar-lein.
  • Ewch i www.buildingconservation.com, lle cewch gyfeiriadur ar-lein o gontractwyr a chyflenwyr profiadol ym maes adfer a chadw adeiladau hanesyddol, yn ogystal ag erthyglau defnyddiol a gwybodaeth arall.