Gwneud Newidiadau a Chynnal a Chadw

Prun ai rydych yn aelod o’ch cynulleidfa leol neu wedi cymryd rheolaeth dros adeilad capel yn ddiweddar, mae eich capel a hanes eich capel yn bwysig; mae’n rhan bwysig o’ch etifeddiaeth ac yn rhan bwysig o hanes eich cymuned.

Wyddech chi ….y codwyd dros 6,426 o gapeli yng Nghymru erbyn 1911, a bod oddeutu 1,800 o gapeli’n dal i gael eu defnyddio fel mannau addoli? Amcangyfrifir bod mwy nag un adeilad capel yn cau ei ddrysau am y tro olaf bob wythnos! Caiff adeiladau capeli eu haddasu ar gyfer defnyddiau eraill neu eu dymchwel, ac ni fydd llawer o’n cymunedau byth yn profi’r canu cynulleidfaol a’r naws ysbrydol sy’n perthyn i’r adeiladau arbennig hyn, ac a fu’n brofiad i genedlaethau o’n blaen.Mae angen bod yn ofalus wrth ystyried gwaith ar gapel hanesyddol, boed restredig neu beidio. Mae modd atgyweirio, addasu ac ailddefnyddio llawer o’n capeli mewn ffordd sensitif heb golli ffabrig hanesyddol pwysig. Dylid pwyso a mesur cynigion yn erbyn egwyddorion cadwraeth.

“Gellir disgrifio gwaith CYNNAL A CHADW fel camau rheolaidd a systematig sy’n angenrheidiol i arafu dirywiad lle hanesyddol. Mae’n golygu cynnal archwiliadau rheolaidd, a gwneud gwaith glanhau a mân atgyweiriadau mewn modd nad yw’n ddinistriol.”

Pam mae gwaith Cynnal yn Bwysig

Boed eich capel wedi’i restru neu beidio, gall cynnal yr adeilad yn rheolaidd helpu cadw eich addoldy hanesyddol. Gall gwaith cynnal rheolaidd arbed arian ichi yn y tymor hir drwy gadw ar ben gwaith trwsio a fydd yn atal problemau rhag mynd yn waeth ac yn ddrutach! Gall cael cynllun cynnal syml fod yn gymorth ichi ragweld a chyllidebu ar gyfer gwaith mwy costus yn y dyfodol.

Byddai cynllun cynnal yn golygu archwiliadau syml ond rheolaidd ar eich adeilad, a gwneud gwaith atgyweirio amserol.

Gall cynnal a chadw rheolaidd helpu:

  • Cadw gwerth mwyaf eich adeilad, yn enwedig pan fydd nodweddion pensaernïol gwreiddiol yn dal yn bresennol.
  • Arbed arian drwy atgyweirio, yn hytrach nag adnewyddu, nodweddion fel ffenestri.
  • Atal problemau mwy difrifol, fel pydredd sych, ac osgoi cost ac anhwylustod gwaith atgyweirio mawr.
  • Cynnal golwg eich adeilad a chyfrannu at ymdeimlad o falchder yn eich cymuned.
  • Hyrwyddo cynaliadwyedd drwy warchod eich adeilad i genedlaethau’r dyfodol gael ei ddefnyddio a’i fwynhau.
  • Cynllunio a chyllidebu ar gyfer gwaith cynnal mwy costus, fel addurno allanol.