Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Elusennol

Trusthouse Charitable Foundation

Elusen yw’r Trusthouse Charitable Foundation sy’n rhoi grantiau i gefnogi prosiectau mewn cymunedau gwledig a/neu ardaloedd trefol difreintiedig yn y Deyrnas Unedig.

Cyfeirir arian tuag at brosiectau sefydledig sy’n berthnasol i feysydd blaenoriaeth yr Elusen: iechyd ac anabledd; cefnogaeth gymunedol; a chelfyddydau, addysg a threftadaeth. Mae cymhwyster ar gyfer pob grant yn dibynnu ar incwm blynyddol y corff, faint o arian y mae’n gwneud cais amdano ac a yw’r cais am arian cyfalaf ynteu costau rhedeg. Mae grantiau o hyd at £30,000 ar gael.

Am ragor o wybodaeth:

Canllawiau i ymgeiswyr

Ffôn: 020 72644990

Gwefan: www.trusthousecharitablefoundation.org.uk

The Tudor Trust

Ymddiriedolaeth grantiau annibynnol yw’r Tudor Trust, sy’n darparu cymorth ariannol i gyrff cymunedol a gwirfoddol yn y Deyrnas Unedig, gan ganolbwyntio’n arbennig ar gyrff cymunedol sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl sydd ar gyrion cymdeithas.

Does dim rhaid i ymgeiswyr fod â statws elusennol ond bydd angen iddynt allu dangos y defnyddir yr arian i bwrpas elusennol ac y gall yr ymgeisydd ddangos nodweddion allweddol a enwir yng Nghanllawiau Ariannu’r Tudor Trust.

Gall yr Ymddiriedolaeth ddarparu cyllid ar gyfer y canlynol:

Costau Cyfalaf

Costau Prosiect

Costau Offer

Am ragor o wybodaeth:

Canllawiau Ariannu’r Tudor Trust.

Ffôn: 020 7727 8522

Gwefan: www.tudortrust.org.uk

ASDA Foundation

Mae’r ASDA Foundation yn cynorthwyo elusennau cofrestredig a grwpiau cymunedol o fewn y Deyrnas Unedig sydd angen cymorth ariannol. Dim ond nifer gyfyngedig o geisiadau a gefnogir gan y Sefydliad, a bydd gweithwyr ASDA yn ymwneud yn uniongyrchol â nhw. Does dim sôn am isafswm nac uchafswm grant, a gellir gwneud cais unrhyw bryd. Fel arfer bydd ASDA’n cefnogi elusennau, grwpiau cymunedol, ysgolion, cylchoedd meithrin, canolfannau cymunedol a thimau pêl-droed lleol.

Am ragor o wybodaeth:

Gwefan: www.asda.com

Cynllun Rhoi Gwastraff B&Q

Mae B&Q yn gweithredu ei Cynllun Rhoi Gwastraff drwy bob un o’i siopau yng ngwledydd Prydain a Gweriniaeth Iwerddon. Bydd B&Q yn rhoi nwyddau na lwyddwyd i’w gwerthu a defnyddiau gwastraff i’w hailddefnyddio. Mae’r nwyddau hyn yn cynnwys:

  • tuniau paent sydd wedi’u tolcio
  • torbrennau
  • rholiau papur wal dros ben
  • defnyddiau na werthir mwyach.

Dylai unrhyw nwyddau a roddir gan B&Q gael eu defnyddio mewn modd sydd o fudd i’r gymuned leol a’r amgylchedd.

Am ragor o wybodaeth:

Gwefan: www.diy.com

Cronfa Gymunedol Aelodaeth y Co-op

Mae Cronfa Gymunedol Aelodaeth y Co-op yn caniatáu i grwpiau cymunedol, cymdeithasau hunan-gymorth ac elusennau ledled Prydain fanteisio ar gyllid ar gyfer amrediad o brosiectau cymunedol. Does dim amodau ar gyfer arian cyfatebol ac mae’r grantiau fel rheol yn amrywio o £100 i £2,000. Does dim dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Costau cymwys yw offer, costau digwyddiadau, rhent neu osodiadau, offer chwaraeon neu gyfrifiadurol.

Am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 0844 262 4001

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.co-operative.coop

The Rayne Foundation

Nod y Rayne Foundation yw deall ac ymateb i anghenion cymdeithas yn y Deyrnas Unedig. Maent yn gweithio mewn pedwar sector: celfyddydau, addysg, iechyd a meddyginiaeth, a lles a datblygiad cymdeithasol. Mae’r Rayne Foundation yn darparu arian ar gyfer cyflogau a phob math o gostau prosiectau, cyllid sbarduno, costau craidd neu gyffredinol, ac yn olaf costau cyfalaf adeiladau ac offer.

Am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 020 7487 9656

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.raynefoundation.org.uk

National Churches Trust

Corff dielw yw’r National Churches Trust, sy’n annibynnol ar y llywodraeth a’r awdurdodau eglwysig. Mae’n Ymddiriedolaeth sy’n hyrwyddo ac yn cynnal adeiladau eglwysig o werth hanesyddol, pensaernïol a chymunedol ar draws gwledydd Prydain, ac yn derbyn ceisiadau gan addoldai Cristnogol rhestredig ac anrhestredig ledled y wlad. Dyma’r grantiau y mae’r Ymddiriedolaeth yn eu cynnig:

Grantiau Sylfaen. Mae’r rhaglen hon yn cynnig grantiau ar gyfer dau fath o waith yn costio hyd at £10,000, heb gynnwys TAW. Mae’r grant hwn ar gyfer gwaith atgyweirio brys ac eitemau a enwir yn flaenoriaeth uchel mewn Adroddiad Arolwg Pum Mlynedd neu adroddiad arolwg, yn ogystal â gwaith neu arolygon archwiliadol llai. Mae Grantiau Sylfaen rhwng £500 a £3,000. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma. https://www.nationalchurchestrust.org/foundationgrants

Grantiau Mynediad. Mae’r rhaglen hon yn cynnig grantiau ar gyfer dau fath o waith. Yn gyntaf, gwaith archwiliadol a datblygu prosiect hyd at gam cynllunio 1 RIBA, er mwyn cynorthwyo eglwysi i baratoi ar gyfer prosiect mawr, gan eu cynorthwyo i gael y dogfennau angenrheidiol ynghyd ar gyfer cyflwyo cais i gyllidwr sylweddol. Yn ail, mae’n cynnig arian ar gyfer prosiectau strategol neu brosiectau meithrin gallu mewn eglwysi lleol. Mae Grantiau Mynediad rhwng £3,000 a £10,000.  Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma. https://www.nationalchurchestrust.org/gatewaygrants

Grantiau Conglfaen. Mae’r rhaglen hon yn cynnig grantiau ar gyfer dau faith o waith, Yn gyntaf, gwaith atgyweirio defnydd adeiladu brys a enwir mewn Adroddiad Arolwg Pum Mlynedd neu adroddiad arolwg defnydd adeiladu diweddar ac sy’n costio dros £100,000 yn cynnws TAW a ffioedd, neu yn ail, prosiectau sy’n cynnwys gosod cegin a thoiledau sy’n costio dros £30,000, yn cynnwys TAW a ffioedd. Mae Grantiau Conglfaen rhwng £10,000 a £50,000 ond mae’n bosib y gall Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi hefyd gynnig grantiau llai. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma. https://www.nationalchurchestrust.org/cornerstonegrants

Am ragor o wybodaeth:

The National Churches Trust

31 Newbury Street

London

EC1A 7HU

Ffôn: +44 (0)207 600 6090

Ffacs: +44 (0)207 796 2442

Ebost: [email protected]

www.nationalchurchestrust.org

Allchurches Trust Limited

Elusen gofrestredig yw Allchurches Trust Limited gyda’r nod o hyrwyddo’r grefydd Gristnogol, cyfrannu at gyllid unrhyw gyrff neu gymdeithasau elusennol a chyflawni unrhyw ddiben elusennol. Ystyrir grantiau mewn ymateb i apeliadau ar ran Eglwysi, cyrff Eglwysig, elusennau crefyddol ac elusennau sy’n gwarchod treftadaeth y Deyrnas Unedig. Gellir cael ffurflenni cais am grant o wefan Allchurches Trust.

Am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 01452 873189

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.allchurches.co.uk

 

Cronfa’r Degwm

Ymddiriedolaeth elusennol yw Cronfa’r Degwm. Pwrpas yr ymddiriedolaeth yw darparu grantiau o natur ddyngarol ar gyfer amrywiaeth eang o ddibenion, gan gynnwys adfer a chynnal addoldai a mynwentydd. Dylai unigolion gysylltu â’u hawdurdod lleol i gael gwybodaeth am feini prawf cymhwysedd a blaenoriaethau ariannu cyfredol yr ymddiriedolaeth.

Isod nodir manylion cysylltu’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Gall yr arian sydd ar gael amrywio o awdurdod i awdurdod felly dylai unigolion gysylltu â’r awdurdod lleol sy’n berthnasol iddynt er mwyn cael gwybod pa arian sydd ar gael yn lleol.

Cyngor Blaenau Gwent

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01495 311556

Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01656 643643

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01443 815588

Cyngor Caerdydd

Ebost: [email protected]

Ffôn: 02920 872088 (Cymraeg)      02920872087 (Saesneg)

Cyngor Sir Gâr

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01267 234567

Cyngor Sir Ceredigion

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01545 570881

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01492 574000

Cyngor Sir Ddinbych

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01824 706101

Cyngor Sir y Fflint

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01352 752121

Cyngor Gwynedd

Ebost: Drwy Ffurflen Ymholiadau

Ffurflen Ymholiad

Ffôn: 01766 771000

Cyngor Sir Ynys Môn

Ffôn: 01248 750057

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01685 725000

Cyngor Sir Fynwy

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01633 644644

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01639 686868

Cyngor Dinas Casnewydd

Ebost: [email protected]

Ffurflen Ymholiad

Ffôn: 01633 656656

Cyngor Sir Benfro

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01437 764551

Cyngor Sir Powys

Ebost: [email protected]

Ffôn: 0845 6027030

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01443 425005

Dinas a Sir Abertawe

Ffôn: 01792 636000

Cyngor Bro Morgannwg

Ebost: amh.

Ffurflen Ymholiad

Ffôn: 01446 700 111

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Ebost: [email protected]

Ffurflen Ymholiad

Ffôn: 01495 762200

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Ebost: [email protected]

Ffôn: 01978 292000

Garfield Weston Foundation

Elusen yw’r Garfield Weston Foundation sy’n rhoi grantiau i elusennau cofrestredig yn y Deyrnas Unedig. Bydd y Sefydliad yn ystyried ceisiadau hefyd gan nifer gyfyngedig o gyrff eithriedig, sy’n cynnwys eglwysi, sefydliadau addysgol, ysbytai a chorfforaethau tai.

Does dim dyddiadau cau ffurfiol ar gyfer cyflwyno ceisiadau a dylai cyrff ganiatáu oddeutu bedwar mis am ganlyniad terfynol, er yr anfonir llythyrau cydnabod o fewn pedair wythnos. Mae manylion sut i wneud cais i’w gweld ar wefan y Sefydliad.

Am ragor o wybodaeth:

Canllawiau i Ymgeiswyr.

Ffôn: (020) 7399 6565

Gwefan: www.garfieldweston.org

Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen

Mae amcanion yr Ymddiriedolaeth wedi’u gosod allan mewn cynllun y cytunwyd arno gyda’r comisiwn elusennau. Dyma nhw:

“hybu a hyrwyddo crefydd, addysg, y Celfyddydau ac amaethyddiaeth a phwrpasau elusennol eraill er budd y Cymry, yn bennaf yng Nghymru”.

Gellir cael canllawiau i unigolion a chyrff sy’n cyflwyno ceisiadau ar ran Eglwysi drwy glicio ar y ddolen yn y testun hwn neu drwy fynd i wefan yr Ymddiriedolaeth.

Am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 01970 612806:

Gwefan: www.jamespantyfedwenfoundation.org.uk

Ebost:[email protected]

Cynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig

Mae’r cynllun yn gwneud grantiau tuag at y TAW a godir ar waith cynnal ac atgyweirio ar adeiladau rhestredig a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer addoliad cyhoeddus.

Am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 0845 601 5945

Gwefan: www.lpwscheme.org.uk

The Wolfson Foundation

Mae Sefydliad Wolfson yn elusen rhoi grantiau sy’n cynnig cefnogaeth ariannol ar gyfer adeiladu o’r newydd, adnewyddu a sicrhau offer mewn amrywiaeth eang o feysydd yn cynnwys gwyddoniaeth a meddygaeth, iechyd, addysg, y celfyddydau a’r dyniaethau. Un o flaenoriaethau ariannu’r sefydliad ar hyn o bryd yw cefnogi cadwraeth eglwysi Anglicanaidd. Gellir cael mwy o wybodaeth am gymhwysedd yn yr adran Adeiladau a Thirwedd Hanesyddol ar wefan y sefydliad.

Am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 020 7323 5730

Gwefan: www.wolfson.org.uk

The Idlewild Trust

Mae’r Idlewild Trust yn darparu cymorth ariannol ar gyfer prosiectau sy’n ymwneud ag annog y celfyddydau perfformio, y celfyddydau gweledol a’r celfyddydau cain, hyrwyddo addysg ym maes y celfyddydau a chadw adeiladau ac eitemau o ddiddordeb hanesyddol neu bwysigrwydd cenedlaethol. Ond nid yw’r Ymddiriedolaeth yn ariannu gwaith newydd o fewn prosiect adfer, e.e. systemau gwresogi, estyniadau neu gyfleusterau newydd. Mae grantiau hyd at £5,000 ar gael i elusennau cofrestredig neu elusennau a eithrir yn gyhoeddus.

Am ragor o wybodaeth:

Canllawiau i Ymgeiswyr

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.idlewildtrust.org.uk

Cynllun Grant Cofadeiladau

Mae gan y Cynllun Grant Cofadeiladau a ariennir gan Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y Deyrnas Unedig gyllideb flynyddol o ryw £500,000 ac mae’n weithredol yng Nghymru. Mae’r Cynllun yn rhoi grantiau tuag at y TAW a godir ar elusennau cofrestredig (a grwpiau ffydd sydd wedi’u heithrio o gofrestru fel elusennau), am waith adeiladu, atgyweirio a chynnal adeileddau coffa cyhoeddus.

Am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 0845 600 6430

Gwefan: www.memorialgrant.org.uk

Y Loteri Fawr

Mae cangen Cymru Cronfa’r Loteri Fawr yn ariannu amrediad o wahanol brosiectau sy’n ateb y blaenoriaethau a amlinellir ym mholisïau Llywodraeth Cymru.

Mae gan wefan Cronfa’r Loteri Fawr “Borwr Ariannu” a sefydlwyd i alluogi unigolion a grwpiau cymunedol i ganfod arian ar gyfer amryw o wahanol brosiectau. Mae tudalen gymorth i etholwyr ar eu gwefan hefyd sy’n ceisio helpu cynrychiolwyr cyhoeddus etholedig i ddarparu gwybodaeth i’w hetholwyr am gynlluniau ariannu sydd ar gael yn eu hardal hwy.

Gellir cysylltu â Llinell Gyngor Cronfa’r Loteri Fawr ar

0300 123 0735.

http://www.biglotteryfund.org.uk/welsh