Cyllidwyr y Sector Cyhoeddus

Treth Gwarediadau Tirlenwi

Mae’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn awr yn disodli’r Dreth Tirlenwi yng Nghymru. Mae cynllun cymunedau wedi cael ei sefydlu i gefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio gan warediadau gwastraff i safleoedd tirlenwi.
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, sy’n gorff dosbarthu, sy’n rheoli’r Cynllun Cymunedau.
Mae ffurflenni cais a chanllawiau ar gael ar wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Anfonwch unrhyw ymholiadau i:

[email protected]

Cadw

Mae Cadw yn cynnig grantiau fel cyfraniad tuag at gostau atgyweirio ac adfer asedau hanesyddol yn ogystal ag arian cyfatebol tuag at brosiectau a gaiff eu harwain gan gymunedau, awdurdodau lleol a’r trydydd sector. Bydd Cadw yn ystyried cynigion grant i’r canlynol:
Perchenogion adeiladau o ddiddordeb pensaernïol eithriadol, ‘mewn perygl’ neu lle caiff y cyllid fuddiannau sylweddol o ran adfywio’r gymuned. Fel arfer, ni fydd cyfradd y grant a ddyrennir yn fwy na 50% o’r gwaith cymwys, hyd at uchafswm o £50,000. Ystyrir ceisiadau ar sail achosion unigol.

Am ragor o wybodaeth:

Ffôn: 01443 336000

Gwefan: www.cadw.wales.gov.uk

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri amryw o gynlluniau grantiau a allai fod o fudd i gynulleidfaoedd hefyd.

Am ragor o wybodaeth:

Tŷ James William

9 Stryd yr Amgueddfa

Caerdydd

CF10 3BD

Ffôn: 029 2034 3413

Ffacs: 029 2034 3427

Ebost: [email protected]

Gwefan: http://cymraeg.hlf.org.uk/inyourarea/Pages/Home.aspx

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

Cynllun grant cyfalaf yw’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol all gael ei ddefnyddio i wella cyfleusterau cymunedol sy’n ddefnyddiol i bobl yn y gymuned a hefyd ar gael at eu defnydd. Mae grantiau ar gael ar ddwy lefel: grantiau bach o dan £25,000 a grantiau mwy o faint hyd at £250,000.
Mae’r Rhaglen yn agored i sefydliadau cymunedol a hefyd sefydliadau sy’n perthyn i’r sector gwirfoddol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Pwyslais y Rhaglen yw cynyddu cyfleoedd, creu ffyniant i bawb a datblygu cymunedau cryf lle mae pobl yn ymddiddori yn eu cymunedau ac wedi’u grymuso. Disgwylir i bawb sy’n ymgeisio weithio gyda phartneriaid all ddod o’r sectorau cyhoeddus neu breifat neu’r trydydd sector.
Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i geisiadau gan ardaloedd clwstwr yr hen raglen Cymunedau yn Gyntaf. Er hynny, croesewir ceisiadau o ardaloedd eraill a disgwyliwn y bydd modd i ni ariannu’r gorau ohonyn nhw.
A fyddech cystal â darllen y canllawiau cyn gwneud cais.
Os hoffech gysylltu â nhw i gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen anfonwch e-bost at y tîm: [email protected]