Cyngor Pellach am Ariannu

GRANTnet

Gwasanaeth rhad ac am ddim yw hwn gan GRANTfinder, a sefydlwyd i helpu busnesau bach a grwpiau cymunedol ac elusennol i ganfod ffynonellau ariannu addas i’w hanghenion.

Am ragor o wybodaeth:

Gwefan: www.grantnet.com

Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.

Gwefan: https://thirdsectorsupport.wales/cy/

https://funding.cymru/

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Yn cynrychioli ac yn ymgyrchu dros gyrff gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau.

Am ragor o wybodaeth:

0800 2888 329

[email protected]

Desg Gymorth ddwyieithog ar 0800 2888 329, minicom 0808 1804 080

Porth Cyllido WCVA

Gwefan: http://www.wcva.org.uk/funding?seq.lang=cy-GB

 

Bydd y Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol yn gallu cynghori unigolion am ffynonellau cymorth ariannol i’r lleoliad arbennig hwnnw.

Mae’r rhan fwyaf o wefannau Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn darparu taflenni ffeithiau am gyllid, a bydd modd eu cael o’u gwefan.

Gellir cael manylion cysylltu’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol ar wefan Cymru Gynaliadwy.

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01656 810400

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.bavo.org.uk

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 029 2048 5722

Ebost: [email protected]

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01267 245555

Ebost: [email protected]

Gwefan: http://www.cavs.org.uk/?lang=cy

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01570 423232

Ebost: [email protected]

Gwefan: http://www.cavo.org.uk/?lang=cy

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01492 534091

Ebost: [email protected]

Gwefan: http://cvsc.org.uk/?lang=cy

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01824 702441

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.dvsc.co.uk

Ynys Môn – Medrwn Môn

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01248 724944

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.medrwnmon.org

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01633 241550

Ebost: [email protected]

Ffurflen ymholiadau

Gwefan: www.gavowales.org.uk

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01685 353900

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.vamt.net

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01639 631246

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.nptcvs.co.uk

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01437 769422

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.pavs.org.uk

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 0845 009 3288

Ebost: [email protected]

Gwefan: http://www.pavo.org.uk/en/hafan.html

Rhondda Cynon Taf – Interlink

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01443 846200

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.interlinkrct.org.uk

 Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01792 544000

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.scvs.org.uk

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01352 744000

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.flvc.org.uk

Gwynedd – Mantell Gwynedd

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01286 672626

Ebost: y[email protected]

Gwefan: www.mantellgwynedd.com

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Ffôn: 01495 745156

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.tvawales.org.uk

Canolfan Cymdeithasau Gwirfoddol y Fro

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01446 741706

Ebost: [email protected]

Gwefan: http://www.valecvs.org.uk/?lang=cy

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Taflenni Gwybodaeth a Chyllido

Ffôn: 01978 312556

Ebost: [email protected]

Gwefan: www.avow.org

 

The Heritage Funding Directory

Dan reolaeth The Heritage Alliance, dyma Gyfeiriadur rhad ac am ddim a hawdd ei ddefnyddio, yn cynnig ffynonellau cefnogaeth bosibl, yn ariannol ac fel arall, i unrhyw un sydd am gynnal prosiectau cysylltiedig â threftadaeth y Deyrnas Unedig. Yn ogystal â rhoi manylion ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n cynnig grantiau, mae’r Cyfeiriadur hefyd yn rhestru cyrff sy’n cynnig benthyg arian, rhoi gwobrau, ysgoloriaethau ac adnoddau eraill “anariannol”.

http://www.theheritagealliance.org.uk/fundingdirectory/main/fundinghome.php

 

Gwefan Funds for Historic Buildings

Mae gwefan Funds for Historic Buildings yn rhoi arweiniad cynhwysfawr ynghylch ariannu i unrhyw un sydd am atgyweirio, adfer neu newid defnydd unrhyw adeilad hanesyddol yng ngwledydd Prydain (ond nid Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw) sy’n rhestredig neu mewn ardal gadwraeth ac y cydnabyddir ei werth hanesyddol. I bob pwrpas mae’n cynnwys manylion pob ffynhonnell ariannu sylweddol sy’n arbenigo mewn adeiladau hanesyddol, yn ogystal â llawer sy’n ariannu prosiectau adeiladau hanesyddol o fewn cylch gwaith ehangach.

Ni chodir dim tâl am ddefnyddio’r wefan hon a gallwch fynd iddi i chwilio am ffynhonnell ariannu benodol neu am ffynonellau sy’n berthnasol i’ch prosiect. Mae’n rhoi cyngor buddiol hefyd ar sut i gynyddu eich siawns o lwyddo wrth wneud ceisiadau am gyllid.

http://www.ffhb.org.uk/

 

The Architectural Heritage Fund (AHF)

Yr AHF yw’r benthycwr arbenigol mwyaf yn y Deyrnas Unedig sy’n bodoli’n bennaf er mwyn achub ac adfer adeiladau hanesyddol. Benthyciadau ar gyfer prynu adeiladau a chyfalaf gweithio a roddir yn bennaf gan yr AHF. Mae’n cynnig grantiau hefyd tuag at gostau asesu hyfywdra a datblygu.

Bydd yr AHF yn buddsoddi mewn prosiectau hyfyw sy’n creu etifeddiaeth arwyddocaol i’w cymunedau.

Am ragor o wybodaeth:

The Architectural Heritage Fund

15 Whitehall

London SW1A 2DD

Ffôn: 020 7925 0199

Ebost: [email protected]

www.ahfund.org.uk

 

Cronfa i Gymru

Mae’r Gronfa i Gymru’n gwneud gwahaniaeth nawr ac yn y dyfodol drwy annog pobl i roi er mwyn ariannu prosiectau cymunedol ledled Cymru. Wrth roi heddiw caiff eich rhodd ar hyn o bryd ei ddyblu gan Gronfa’r Loteri Fawr, gan ddyblu effaith eich haelioni.

Wrth gysylltu pobl sydd eisiau cyfrannu ag achosion gwerth chweil, mae’r Gronfa’n adeiladu cymuned fywiog o roddwyr y mae eu rhoddion – o bob maint – yn meithrin diwylliant, treftadaeth ac amgylchedd Cymru, ac yn gwella bywydau pobl drwy Gymru benbaladr.

Cewch ddewis pa thema yr hoffech ei chefnogi a rhoddir grantiau bob blwyddyn o’r Gronfa i Gymru i gwrdd ag anghenion lleol.

Am ragor o wybodaeth:

Sian Stacey, Cyd-drefnydd ar gyfer y Gronfa i Gymru

[email protected]

02920 379580

Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

St. Andrew’s House

24 St. Andrew’s Crescent

Caerdydd

CF10 3DD

Gwefan: http://www.fundforwales.org.uk/cym/cysylltuani

 

Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

Elusen unigryw yw’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru sy’n hyrwyddo ac yn rheoli dyngarwch. Ein rôl yw cryfhau cymunedau yng Nghymru drwy roi grantiau i brosiectau sy’n cael effaith gynaliadwy ar anghenion lleol, a helpu’n cleientiaid i wneud y mwyaf o’u rhoddion elusennol.

Am ragor o wybodaeth:

St Andrews House

24 St Andrews Crescent

Caerdydd

CF10 3DD

02920 379580

[email protected]

Gwefan: http://www.cfiw.org.uk/cym/cysylltu