Grantiau ac Ariannu

Alla i gael unrhyw gymorth ariannol?

Mae llawer o grantiau ar gael, ond i gael arian bydd angen ichi wybod beth fydd eich costau, ar gyfer gwaith adeiladu, cadwraeth neu drefnu digwyddiad cymunedol. Ceisiwch nodi’r grantiau priodol sydd ar gael ac edrychwch am gyrff rhoi grantiau sy’n cefnogi’r gwaith rydych chi eisiau ei ariannu.

Beth rydych chi eisiau ei gyflawni?

Bydd treulio amser yn ymchwilio’ch opsiynau codi arian yn caniatáu ichi gynllunio’n effeithlon ac yn effeithiol.

Cynlluniwch eich prosiect; mae prosiect yn ymrwymiad i sicrhau canlyniad penodol erbyn dyddiad penodol, gan nodi popeth sydd angen ei wneud mewn camau clir y gellir eu cyflawni fesul un.

Sut rydych chi am gyflawni hyn?

Lluniwch gynllun: mae cynllun prosiect yn ddilyniant clir sy’n crynhoi camau gweithredu prosiect.

Faint fydd y gost?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cyfrif iawn am holl gostau eich prosiect, a cheisiwch wneud eich amcangyfrifon costau mor gywir ag y gallwch; holwch am gymorth ac ymchwiliwch i’r costau’n drwyadl.

O ble gallwch chi gael arian?

Mae amryw o ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n rhoi grantiau, ac mae llawer ohonynt yn cefnogi prosiectau treftadaeth. Ond dylid cofio y bydd gan bob corff o’r fath feini prawf eglur ynghylch beth y rhoddant arian ato. Cofiwch ddarllen unrhyw ganllawiau’n ofalus cyn gwneud cais, gan astudio gwefan y corff a’i holl ganllawiau.

COFIWCH: ddilyn y canllawiau ymgeisio yn union, gan gadw’ch cais yn eglur a chryno.

PEIDIWCH: â phetruso holi am fwy o wybodaeth, a chysylltwch â’r corff bob amser cyn cyflwyno cais, oni bai eu bod yn dweud yn wahanol.

http://www.institute-of-fundraising.org.uk

Mae cymorth pellach am godi arian ar gael yn Institute of Fundraising.

Cyngor Pellach am Ariannu

Cyllidwyr y Sector Cyhoeddus

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Elusennol