Awdurdodau Lleol a Chynllunio

Cyngor Sir Ynys Môn

David Jump
Uwch Swyddog Cynllunio a Chadwraeth
Ffôn: 01248 752461
Ebost: [email protected]

Gwasanaeth Cynllunio
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Gwasanaethau Technegol
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
LL77 7TT

Ffôn: 01248 752428
Ffacs: 01248 752428
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Frank Olding
Ffôn: 01495 355 972
Ebost: [email protected]

Adran Treftadaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Anvil Court
Heol yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: 01495 311556
Gwefan

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Rosie Burton
Swyddog Cadwraeth Adeiladau
Ffôn: 01874 620431
Ebost: [email protected]

Rheoli Datblygu
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn: 01874 620431
Ebost: [email protected]
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Adran Gynllunio
Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Amgylcheddol a Chynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Ffacs: 01656 643190
Ebost: [email protected]
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Adran Gynllunio (Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Pontllanfraith
Pontllanfraith
Coed Duon
NP12 2YW

Ffôn: 01495 235268
Ebost: [email protected]
Gwefan

Cyngor Caerdydd

Lindsay Cuddy
Arweinydd Tîm Adfywio
Ffôn: 029 20873485
Ebost: [email protected]

Adfywio
Cynllunio Strategol a’r Amgylchedd
Cyngor Caerdydd
Ystafell 227
Neuadd y Ddinas
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Ffôn: 029 2087 3485
Ffacs: 029 2087 3488
Ebost: [email protected]
Gwefan

Cyngor Sir Gâr

Adran Gadwraeth
Gwasanaethau Cynllunio
Cyngor Sir Gâr
40 Heol Spilman
Caerfyrddin
SA31 1LE

Ffôn: 01267 234567
Ebost: [email protected]
Gwefan

Cyngor Sir Ceredigion

Adran Gynllunio
Cyngor Sir Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ffôn: 01545 572120
Ebost: [email protected]
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Adran Gadwraeth ac Adfywio
Gwasanaethau Cynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn
LL29 8AR

Ffôn: 01492 575250/575390/575195
Ffacs: 01492 512637

Huw Davies [email protected]
Ebost: [email protected]
Gwefan

Cyngor Sir Ddinbych

Phil Ebbrell
Pensaer Cadwraeth
Ffôn: 01824 706937
Ebost: [email protected]

 

Tîm Cadwraeth
Adran Adfywio a Thwristiaeth
Cyngor Sir Ddinbych
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RJ

Gwefan

Cyngor Sir y Fflint

Adran yr Amgylchedd a Chadwraeth
Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6NF

Ffôn: 01352 703215

Chris Rees-Jones [email protected], Eleanor Carpenter eleanor.j.car[email protected]  and Diane Strong [email protected]
Gwefan

Cyngor Gwynedd

Eryl Williams
Uwch Swyddog Cadwraeth Adeiladau
Ffôn: 01766 771000 a gofyn am Eryl Williams
Ebost: [email protected]

Cyfadran yr Amgylchedd
Cyngor Gwynedd
Pencadlys
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
Ebost: [email protected]

Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Lewis Thomas
Swyddog Dylunio, Treftadaeth a Chadwraeth
Ffôn: 01685 726268
Ebost: [email protected]

Treftadaeth Adeiledig a Chadwraeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Tŷ Keir Hardie
Riverside Court
Avenue de Clichy
Merthyr Tudful
CF47 8XF

Ffôn: 01685 726268
Ebost: heritage&[email protected]
Gwefan

Cyngor Sir Fynwy

Simon Robertshaw
Ffôn: 01633 644880
Ebost: [email protected]

Amy Longford
Ffôn: 01633 644880
Ebost: [email protected]

Tîm Cadwraeth
Rheoli Datblygu
Cyngor Sir Fynwy
Neuadd y Sir
Cwmbrân
NP44 2XH

Ffôn: 01633 644880
Ebost: [email protected]
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Nicola Pearce
Rheolwr Rheoli Datblygu
Ffôn: 01639 686727
Ebost: [email protected]

Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Y Ceiau
Parc Ynni Baglan
Castell-nedd
SA11 2GG

Gwefan

Cyngor Dinas Casnewydd

Joseph Hotson
Swyddog Cadwraeth Adeiladau
Ffôn: 01633 232514
Ebost: [email protected]

Cadwraeth (Adeiladau Hanesyddol)
Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd
De Cymru
NP20 4UR

Ffôn: 01633 656656
Ebost: [email protected]
Gwefan

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Robert Scourfield
Swyddog Cadwraeth Adeiladau
Ffôn: 0845 3457275
Ebost: [email protected]

Cadwraeth Adeiladau
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Swyddfeydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol
Parc Llanion
Doc Penfro
SA72 6DY

Gwefan

Cyngor Sir Penfro

Matthew Pyart
Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
Ffôn: 01437 775720
Ebost: [email protected]

Y Tîm Cadwraeth
Adran Gynllunio
Cyngor Sir Penfro
1A
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
Ffacs: 01437 776496
Ebost: [email protected]

Gwefan

Cyngor Sir Powys

Debra Lewis
Swyddog Cadwraeth Treftadaeth Adeiledig (Gogledd Powys)
Ffôn: 01938 551301
Ebost: [email protected]

Cy Griffiths
Swyddog Cadwraeth Treftadaeth Adeiledig (De Powys)
Ffôn: 01597 827393
Ebost: [email protected]

Treftadaeth Adeiledig a Chadwraeth (Gogledd Powys)
Gwasanaethau Cynllunio
Neuadd Maldwyn
Ffordd Hafren
Y Trallwng
Powys
SY21 7AS

Treftadaeth Adeiledig a Chadwraeth (De Powys)
Gwasanaethau Cynllunio
Y Gwalia
Ffordd Ithon
Llandrindod
Powys
LD1 6AA

Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Tâf

Chris Clarke
Cynlluniwr (prosiectau)
Ffôn: 01443 494744
Ebost: [email protected]

Adfywio a Chynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Llawr 3
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 2DA

Ffôn: 01443 494700
Ffacs: 01443 494718
Ebost: [email protected]
Gwefan

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cynllunio a Threftadaeth Ddiwylliannol
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa’r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
LL48 6LF

Gwefan

Dinas a Sir Abertawe

Moira Lucas
Ffôn: 01792 635091
Ffacs: 01792 635719
Ebost: [email protected]

Cadwraeth Adeiladau
Dinas a Sir Abertawe
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PH

Ffôn: 01792 635743
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Stephen Peel
Uwch Swyddog Cadwraeth Adeiladau
Ffôn: 01633 648288
Ebost: [email protected]

Cadwraeth Adeiladau
Adfywio Trefol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Neuadd y Sir
Cwmbrân
NP44 2WN

Ffôn: 01633 648288
Gwefan

Cyngor Bro Morgannwg

Peter Thomas
Ffôn: 01446 704628
Ebost: [email protected] 

Nick Lloyd
Ffôn: 01446 704 626
Ebost: [email protected]

Tîm Cadwraeth a Dylunio
Rheoli Datblygu
Cyngor Bro Morgannwg
Swyddfa’r Dociau
Dociau’r Barri
Y Barri
CF63 4RT

Ffôn: 01446 704600
Ebost: planning&[email protected]
Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Anna Irwin
Swyddog Cadwraeth
Ffôn: 01978 292531
Ebost: [email protected]

Adran Gynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Stryt y Lampint
Blwch Post 1290
Wrecsam
LL11 1WL

Ffôn: 01978 292019
Ffacs: 01978 292502
Ebost: [email protected]
Gwefan